'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

EEN KIJKJE IN ONZE SCHOOL
 
 
Afstemmen niveau kind:
Op basisschool Op Wier geven we adaptief onderwijs. Dit houdt in dat wij het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op het niveau van het kind. We willen recht doen aan de verschillen die er tussen kinderen zijn en hen uitdagen zelfstandig te werken.
 Bij adaptief onderwijs houden wij rekening met de mate waarin het kind behoefte heeft aan instructie, het tempo waarin het kind zich de leerstof eigen maakt en de wijze waarop het kind de leerstof kan verwerken. Meerdere malen per dag gaan kinderen de leerstof zelfstandig verwerken. Tijdens deze momenten kan de leerkracht, net zoals tijdens de instructie, differentiëren en extra aandacht geven aan het individuele kind of aan groepjes kinderen. Zo komt de leerkracht meer tegemoet aan de individuele behoeften.
 
 
Kanjerschool
In het schooljaar van 2014-2015 hebben we het predicaat Kanjerschool gekregen. Kanjertraining heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.
                                                                                                                     
 
Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:
• Leerlingen durven zichzelf te zijn.
• Leerlingen voelen zich veilig.
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

 •  De leerkracht wordt gerespecteerd.
 •  Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 
In alle groepen wordt er tweewekelijks aandacht besteed aan de sociaal - emotionele ontwikkeling.
In de leerling besprekingen van Intern Begeleider en leerkracht (5x per jaar) is er aandacht voor de sociaal - emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ook situaties uit de praktijk zijn regelmatig aanleiding tot klassengesprekken. Twee keer per jaar worden er groepsoverzichten sociaal - emotionele ontwikkeling ingevuld en besproken tijdens de IB - leerkrachtgesprekken (februari - juni/juli). Zo nodig worden er vervolgstappen genomen. We vinden het belangrijk dat we op school op een voor iedereen prettige en duidelijke manier met elkaar omgaan.
 
In de groepen
Groep 1 en 2 werkt met een kiesbord en een vanaf groep 2 met een zelfstandige map, waarop taak- en keuzehoeken staan. De kinderen van groep 2 beginnen met voorbereidend schrijven in een schrift. Ook krijgen zij extra aandacht bij de voorbereidingen voor groep 3, o.a. synthese- en analyseoefeningen (taal/lezen) en voorbereidend rekenen.
In groep 3 en 4 staat het leren lezen en het vlot leren lezen staat naast het rekenen en schrijven centraal.
Vanaf groep 5 komen de wereld oriënterende vakken aardrijkskunde en geschiedenis erbij. In alle groepen geven we bewegingsonderwijs
Vanaf groep 3 groepen bieden we de creatieve vakken groepsdoorbroken in ateliervorm aan. 

 
Schoolvakken
Het onderwijs aan het jonge kind verschilt van het onderwijs in de hogere groepen. Dit kunt u zien aan de inrichting van het onderbouwlokaal en aan het aanbod van onderwijsactiviteiten. Jonge kinderen leren door te spelen. Al spelend ontdekken zij de wereld om hen heen. Tijdens het spel leren kinderen ook hoe je met elkaar om moet gaan, hoe je problemen op kunt lossen en hoe je elkaar kunt helpen. Dit sociale aspect vinden we erg belangrijk.
 
Tijdens de eerste schoolperiode van de binnenkomende 4 jarigen laten we de kinderen wennen aan het naar school gaan. Welbevinden en veiligheid voor de kinderen zijn dan prioriteit. De aandacht gaat ook uit naar gewoontevorming en regelmaat. We passen het onderwijs aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Zo stimuleren wij betrokkenheid. Dit is de basis om tot ontwikkeling (leren) te komen. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met verschillen tussen kinderen.
                                                                                                         
De ontwikkeling van de jonge leerlingen kunnen we verdelen in:                                    
 • de taal- en denkontwikkeling
 • de motorische ontwikkeling
 • de zintuigelijke ontwikkeling
 • de wiskundige oriëntatie
 • de sociaal emotionele ontwikkeling
 • de creatieve en expressieve vormgeving
 • natuur- en milieueducatie/gezond gedrag
 • de muzikale vorming
 • de wereldverkenning
 
Veel bewegen is een must voor kleuters. Daarom wordt er aan hun bewegingsdrang tegemoet gekomen door tweemaal daags bewegingsonderwijs te geven. Dit gebeurt tijdens het buitenspel. Twee maal per week maken we gebruik van de gymzaal, waar we gymlessen of spellessen geven.
 
Er wordt gewerkt aan de hand van thema's waarin verschillende activiteiten aan bod komen. Een andere keer wordt er ingespeeld op actualiteiten. 
Aan de werkjes worden in groep 2 hogere eisen gesteld dan in groep 1.  Voor groep 2 zijn 3 à 4 activiteiten per week verplicht (moet opdrachten). Voor groep 1 zijn dat 2 à 3 activiteiten. Er worden dan verschillende technieken of activiteiten aangeboden. Zoals  werken met ontwikkelingsmateriaal en/of  expressie materiaal (bijv. vouwopdrachten) werkbladen, voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.
 
Beginnende belangstelling voor letters en cijfers:
Kinderen komen voortdurend in aanraking met het geschreven en gesproken woord. In hun spel gebruiken ze dit ook. In de klas hebben we diverse materialen die met letters en cijfers te maken hebben. Er blijft hier sprake van speels en ontdekkend leren. In groep 1 + 2 maken we gebruik van de voorloper van "Veilig leren lezen": de methode "Schatkist". Hierin staan prachtige voorleesverhalen en allerlei taalspelletjes en werkbladen om het gehoorde te verwerken. Voor het voorbereidend rekenen hebben we als ideeënboek o.a. "Schatkist rekenen" en Wereld in Getallen.
 
We volgen de ontwikkeling van de kinderen door te observeren en dit registreren we in ons Leerling Volg Systeem DORR= Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren).
Daarnaast nemen we in groep 2 een landelijke toets af. Hierdoor screenen we de leerlingen op het gebied van Taalontwikkeling en Rekenontwikkeling (Fonemisch Bewustzijn, CITO Toets Taal en Rekenen).
 
We vinden het belangrijk dat een leerling bij ons op school succesvol aan zijn of haar ontwikkeling kan werken. De overgang van groep 2  naar groep 3 zal door het team extra zorgvuldig bekeken worden. Het aanbod van de leerstof en de onderwijsomgeving in groep 3 verschilt met die van de kleutergroep. Een kind moet er rijp voor zijn. Ook weten we dat de ontwikkeling van kinderen op deze leeftijd sprongsgewijs kan verlopen.
Sommige kleuters zitten een kortere tijd in de onderbouwklas. Uw kind mag  in de  maand waarin  het 4 jaar wordt naar de basisschool.  Een leerling die jarig is in de maanden  januari t/m juli zal 2 tot 2½ jaar kleuteren. Diegene die in de maanden  augustus t/m december geboren is: à 2 jaar.
 Doordat we de leerlingen vanaf 4 jaar intensief volgen, kunnen wij goed inschatten of de overgang naar groep 3 soepel gaat verlopen. Altijd in samenspraak met u als ouder bespreken we de ontwikkelingen van uw kind. De school zal in geval van twijfel over doorstroming dit vroegtijdig met u bespreken. Een leerling kan een extra jaar in groep 1 blijven of  (extra) in groep 2 blijven. Uiteraard kunnen de leerlingen zich dan op hun eigen niveau verder ontwikkelen.
In groep 3 starten we met het aanvankelijk lezen. We gebruiken hiervoor elke dag de  de methode 'Veilig Leren Lezen'. In de groepen 4 t/m 8 wordt er drie keer per week in kleine groepen of individueel gelezen met behulp van de methode Vloeiend en Vlot. De leesboeken worden door de kinderen zelf gekozen uit de leeskast in de gang. De boeken zijn ingedeeld naar moeilijkheidsgraad (S3 t/m E7). We toetsen het  leesniveau tot niveau E7 is bereikt.  Na E7  wordt plus gebruikt. Geleidelijk aan krijgt het begrijpend lezen zijn plaats. In groep 3 is dat verwerkt in de methode Veilig Leren Lezen.
 
Vanaf groep 4 starten we met Nieuwsbegrip. Deze methode stimuleert het leesbegrip van kinderen op een leuke, aansprekende manier. De Nieuwsbegrip-redactie schrijft iedere week teksten en opdrachten op 4 niveaus aan de hand van de actualiteit. Deze teksten en opdrachten kunnen van internet gedownload worden en /of via het digitale bord gepresenteerd. De onderwerpen  worden vervolgens middels korte filmpjes nog verder uitgediept. Bovendien besteedt Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën.
Naast de teksten, waarmee  de strategieën  aangeleerd worden, werken de kinderen online aan een eigen magazine waar ze het geleerde in kunnen toepassen, middels schrijf- en leesopdrachten, woordenschatoefeningen, reageren op stelingen, het maken van foto series etc. middels Cito begrijpend lezen toetsen en Studievaardigheden toetsen omtrent de leesstrategieën. Daarnaast wordt er in de groepen 5 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode Blits (studievaardigheden).
Met ons taalonderwijs willen wij bereiken dat de kinderen goed leren spreken/luisteren en zich schriftelijk correct leren uit te drukken. Met de methode Alles Apart wordt er geïntegreerd onderwijs gerealiseerd in samenhang met Alles-in-1 (zie Wereldoriëntatie). Alles in 1 wordt in groep 4 t/m 8 gebruikt voor taal, spelling en wereldoriëntatie.
 
Daarnaast starten wij dit schooljaar met een digitaal lesprogramma taalzee.nl Een programma waarbij kinderen op school achter de Ipad en thuis oefeningen kunnen maken op hun eigen niveau.
 
Het spreken en luisteren gebeurt spontaan en in gesprekken (o.a. kringgesprekken).
Door op verschillende manieren met taal bezig te zijn (lezen, voorlezen, vertellen, spreekbeurt houden, presentatie geven enz.) vergroten de kinderen hun woordenschat. Luisteren en spreken vinden vanzelfsprekend in alle groepen plaats. Vanaf groep 3 leren de kinderen de taal schrijven. Dat gaat eerst in samenhang met het lezen. Vanaf groep 4 werken we met de taal- en spellingsmethode Alles in 1. Taal en spelling worden dan 2 aparte vakken. Zodra de kinderen de taal een beetje kunnen schrijven, gaan we oefenen in het creatief schrijven van de taal. In het taalonderwijs bestaat een grote aandacht voor spelling, waarbij de werkwoordspelling in de groepen 7/8 een grote rol speelt.
 
In de groepen 5 t/m 8 leggen we een basis voor spreken en lezen van de Engelse taal, uitgaande van alledaagse situaties en actuele onderwerpen via onze methode Alles-in- 1. We willen bereiken dat de kinderen zich aan het eind van de basisschool in eenvoudig Engels kunnen uitdrukken: zowel mondeling als schriftelijk. We gebruiken in groep 7/8  de methode "Hello World".
 
Vanaf dit schooljaar starten wij in groep 7 en 8 met een digitale aanvulling www.wordbirds.nl Kinderen kunnen met dit programma oefeningen maken op de Ipad op school en ook thuis.

 
Vanaf groep 2 gebruiken we de schrijfmethode "Pennenstreken".
Uitgangspunten van de methode zijn in het kort:
   Ontwikkeling motoriek
   Goed leren vormen van symbolen en lettertekens
   Het schrijven koppelen aan 'Veilig Leren Lezen', waardoor er een eenheid ontstaat tussen schrijven, lezen en spellen.
In groep 1 en 2 vormen allerlei motoriekoefeningen de basis voor het gerichte schrijfonderwijs.
Halverwege groep 2 kennen we de fase van het voorbereidend schrijven. Bij het aanvankelijk schrijfonderwijs in groep 3 volgt de methode op de voet het aanvankelijk leesonderwijs van 'Veilig Leren Lezen'. In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven. In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen o.a. blokletters en in tempo te schrijven.
 
Voor rekenen gebruiken we de methode 'De wereld in getallen'. Dit is een realistische rekenmethode. Enkele kenmerken zijn:
 • Een "dakpanconstructie" van oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren
 • Differentiatie op drie niveaus
 • Eigentijdse invulling met o.a. een weektaak voor zelfstandig werken
 • Opbouw in blokken die afgesloten worden met een toets. Na de toetsing maken we een foutenanalyse, waarna de leerlingen met de herhalingsstof of verrijkingsstof verdergaan.

 
Het automatiseren wordt voornamelijk digitaal ingezet. Alle kinderen werken met Rekentuin.nl Een digitaal programma met meer dan 10.000 opdrachten die op de Ipad op school maar ook thuis gemaakt kunnen worden.
Voor alle zaakvakken (groep 5 t/m 8) hanteren wij de methode alles in 1(wereldverkenning, natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde), techniek, muziek en handenarbeid. Dit is een goede methode om geïntegreerd onderwijs te realiseren.
Voor topografie maken we in de groepen 5 t/m 8 gebruiken we  aanvullend De Junior Bosatlas .
 
Verkeer (sociale redzaamheid)
In de groepen 3 en 4 geven we het verkeersonderwijs aan de hand van de methode Alles in 1.
In de groepen 5 en 6 gebruiken we 'Op voeten en fietsen'.
In de groepen 7 en 8 bereiden we ons voor op het jeugd verkeersexamen aan de hand van de 'Jeugd Verkeers Krant' en het voorbereidingsboek 'Examenwijzer'. Eens per twee jaar, half april, doet groep 7/8 mee met het schriftelijke examen voor het jeugdverkeersdiploma. Zijn ze hiervoor geslaagd dan krijgen ze een verkeersdiploma. Aan het praktische gedeelte neemt onze school geen deel.
                                              
De groepen 1 t/m 8 hebben 2x per week bewegingsonderwijs in de gymzaal aan de Allersmaweg. De groepen 3 t/m 8 één keer
van een vakleerkracht en één keer van de eigen leerkracht.  De lessen bestaan uit turnonderdelen, atletiekvormen en diverse spelen (o.a. zang- en tikspelen).Als methode voor dit vakgebied gebruiken we 'Basislessen  Bewegingsonderwijs' en 'Bewegingslessen voor de Basisschool'.