Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Hieronder staat beschreven hoe de leerkracht de gepeste leerling en de pester kan begeleiden. Er zijn ook adviezen voor ouders opgenomen. 

Begeleiding van de gepeste leerling:

Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest

Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten

Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.

Zoeken en oefenen van een andere reactie (bijvoorbeeld je niet afzonderen)

Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.

Nagaan welke oplossing het kind zelf wil

Sterke kanten van de leerling benadrukken

Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt

Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s)

Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of 'ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen'. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.Begeleiding van de pester:
Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan de schoolregels (pesten valt onder regel 1: ga met een ander om zoals je wilt dat een ander met jou omgaat); straffen als het kind wel pest - belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt.

Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen).

Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste.

Excuses aan laten bieden.

In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft.

Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de 'stop-eerst-nadenken-houding' of een andere manier van gedrag aanleren.

Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de oorzaak van het pesten? *

Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel leuk kan zijn.

Inschakelen van hulp; sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidzorg; huisarts; GGD

* Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:

 • Een problematische thuissituatie
 • Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)
 • Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt
 • Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan
 • Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt|
   

Adviezen aan de ouders van onze school:

Ouders van gepeste kinderen:

 • Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
 • Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
 • Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken
 • Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of weer terug komen.
 • Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
 • Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt
Ouders van pesters:
 • Neem het probleem van uw kind serieus
 • Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het  anderen aandoet
 • Besteed extra aandacht aan uw kind
 • Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
 • Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat
Aan alle ouders:
 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus
 • Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan
 • Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
 • Geef zelf het goede voorbeeld
 • Leer uw kind voor anderen op te komen.
 • Leer uw kind voor zichzelf op te komen