Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Kanjertraining op SWS Op Wier

De preventieve zorg voor ons positief pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vormen een speerpunt op onze school.
Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team erg belangrijk. Daarom geven we in alle klassen gerichte lessen, waardoor onze leerlingen leren op een goede manier met zichzelf en de ander om te gaan.

De Kanjertraining heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
  • De leerkracht wordt gerespecteerd.
  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.

We vinden het belangrijk om onze ouders te betrekken bij de Kanjertraining. Daarom hebben we tijdens de start van dit traject een ouderinformatieavond Kanjertraining gehouden.
De trainer van het Instituut Kanjertrainingen die de leerkrachten begeleidde, verzorgde ook de uitleg naar ouders.

Op "open dagen" en bij de intake ontvangen nieuwe ouders informatie over de Kanjertraining op SWS Op Wier. De leerkrachten en directeur worden met regelmaat getraind in het geven van kanjertraining in de klas. Om de licentie te verkrijgen en te behouden, hebben wij ons verbonden aan vervolgstudie.