Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Groep 4/5/6

In vogelvlucht

Groep 4/5/6 

 

 • In groep 4/5/6 zitten dit jaar 22 leerlingen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat juf Karina voor de groep. Op donderdag staat juf Frederika voor de groep. 

 • We beginnen op alle dagen met stillezen in een eigen leesboek. Op dat moment leest de leerkracht individueel met een aantal leerlingen. Na het lezen krijgen de groepen om de beurt instructie rekenen, de groep die geen instructie krijgt is dan bezig met de rekentaak.

 • De leerlingen van groep 4/5/6  hebben allemaal een weektaak waarop staat wat ze , naast de instructielessen in de klas,  kunnen doen en wat ze af moeten hebben. Een aantal leerlingen heeft andere afspraken over wat wel en niet af moet zijn per dag. 

 • Tijdens de instructieles aan de ene groep, werken de andere groepen zelfstandig of in tweetallen aan hun weektaak in de klas of op het leerplein. Na de instructie wordt er nog verlengde instructie gegeven aan de kinderen die dit nodig hebben. 

 • Er wordt tijdens het zelfstandig werken ook veel gebruik gemaakt van de  Ipad of laptop. Deze materialen worden door de leerkracht 's morgens klaargezet. 

 • Sinds 4 jaar werken we met het continurooster. 's Morgens zetten de leerlingen hun eten en drinken dat in de koelkast moet in de daarvoor bestemde bak. Een leerling zorgt er dan voor dat deze bak in de koelkast komt. Om 11.45 uur stoppen we met werken en maken de kinderen een stapeltje van het werk dat ze na de pauze gaan doen. Dan wassen ze hun handen, pakken ze hun eten en drinken en wanneer iedereen klaar is, zijn we een momentje stil. Tijdens het eten kijken we het Jeugdjournaal en leest juf voor. Om 12.10 uur gaan we naar buiten. Om 12.30 uur starten we dan met het middagprogramma. 

  * We starten het middagprogramma met groepsdoorbroken werken. De kinderen van groep 3 t/m 8 zitten door de hele school in tweetallen en helpen elkaar met het werken en het lezen. 
   

 • Rekenen: 

We werken met de methode "Wereld in getallen". Hierbij krijgen de groepen om de beurt instructie en maken ze de les zelfstandig. Wekelijks hoort hier een taak bij, die ze ook op vrijdag af moeten hebben. De methode is verdeeld in 3 sterren. De 1 ster leerlingen krijgen het minimale programma aangeboden, de 2 sterren kinderen het basisprogramma en de 3 sterren leerlingen krijgen het pluswerk aangeboden. Ook zijn er leerlingen die werken uit het plusboek. (extra uitdaging) Alle kinderen werken dagelijks uit hun tafelboek of uit hun klokboekje om de tafels en het klokkijken te blijven automatiseren. En de kinderen werken graag achter de Ipad aan Wereld in Getallen en Rekentuin. (online programma voor het automatiseren. Voor elk kind op z'n eigen niveau) 

 • Spelling: 

Met spelling werken we uit de methode "Alles apart" (groep 5/6) en "Alles in 1"(groep 4). Per week krijgen de groepen 2 spellingsregels aangeboden waar ze gedurende de hele week mee gaan oefenen. Aan het eind van de week krijgen ze hier een dictee van. De leerlingen kunnen de woorden ook oefenen via www.bloon.nl , hierop staan woorden die bij dezelfde spellingscategorie horen, het zijn niet de woorden van het dictee. Na elke 5 blokken spelling volgt een groot dictee over de spellingsregels die tot dan toe zijn aangeboden. We hebben gemerkt dat de meeste leerlingen goed scoren op de dictees over 2 spellingsregels, maar zodra alle regels door elkaar worden gevraagd (zoals op een CITO toets) wordt het moeilijk. 

 • Technisch Lezen: 

We lezen veel in de klas. De kinderen hebben een zelfgekozen leesboek in hun vak, waaruit ze zelfstandig lezen, 3 keer per week lezen de kinderen zelfstandig en in groepjes wisselrijtjes uit "vloeiend en vlot". Tijdens het maatjeswerk na de grote pauze lezen de leerlingen 2 aan 2 woordrijen en verhaaltjes. 
De leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben bij het technisch lezen en spelling zijn ingedeeld bij de programma's  BOUW en Letterster achter de Ipad. 3x per week werken ze hier20 minuten aan met een leerkracht/onderwijsassistent.

 • Begrijpend/ studerend lezen: 

We werken in groep 4/5/6 met "Nieuwsbegrip"; de kinderen krijgen een tekst te lezen over een actueel nieuwsbericht en maken hier vragen over. Het studerend lezen; bronnen lezen, kaartlezen, schema's lezen enz doen we met de methode "Blits" in groep 5 en 6.

* Topo: Vanaf groep 6 krijgen de kinderen topografie. We starten in groep 6 met de topografie van Nederland.  

 • LEVO: 

Sinds 2 jaar werken we met de methode "Trefwoord" hierin staan verhalen en gespreksonderwerpen belicht vanuit de Christelijke en de openbare kant. De leerkracht leest vaak een verhaal of gedicht voor en we praten hierover. 

 • Kanjertraining: 

1x per week staat de Kanjertraining op het programma en praten en lezen we in de kring over het verhaal van "Max en de klas." Naar aanleiding hiervan worden vragen gesteld en moeten we opdrachten doen. Gedurende de hele week doen we ook Kanjeropdrachten en spelletjes. Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn "ga allemaal in een rij staan, op volgorde van schoenmaat". Er wordt dan gekeken hoe de leerlingen dit aanpakken en achteraf wordt besproken wat er goed ging en wat er beter had gekund. Er zijn veel opdrachten waarin samenwerking wordt gevraagd. 

 • Maatjeswerk:  

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we na de grote pauze het maatjeswerken. De leerlingen hebben een vaste plek in de school en een vast maatje. Zij zoeken elkaar op en gaan eerst woordrijen of een verhaaltje lezen samen en gaan dan naast elkaar zelfstandig aan het werk. De kinderen werken groepsdoorbroken en kunnen elkaar op een goede manier helpen bij het werken. Het loopt erg goed, na het lezen is het muisstil in de school en is iedereen druk aan het werk. Een mooi gezicht! Op vrijdag doen we dit niet, omdat de groepen 1 t/m 4 's middags vrij is. Groep 5 t/m 8 werkt dan 20 minuten zelfstandig aan z'n eigen tafel. 

 • Gymnastiek: 

Op dinsdagochtend krijgen de kinderen les van juf Bianca. Op donderdag wordt de gymles gegeven door juf Frederika. 

Mocht u verder vragen hebben over het werken in onze groep, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar k.kleiwerd@lauwerseneems.nl