'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Visie en missie van onze school 

 
 

 
 
Betekenisvol Leren
 
Op onze school vormen betekenisvol - en gemotiveerd leren, samenwerken en samenspelen de basis van ons onderwijs.
Leren verbanden leggen tussen verschillende vakgebieden leidt tot meer samenhang binnen de vakgebieden.
Daardoor kunnen kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving optimaal ontwikkelen en zich voorbereiden op de maatschappij.
Een van onze speerpunten bij betekenisvol leren is dus het verbinden van verschillende vakgebieden. Zo leren kinderen dat de wereld om hen heen niet uit losse onderdelen bestaat. De vakgebieden cultuur en techniek zijn hierbij van grote waarde.
 
Afspraken
We helpen de leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn.
Op onze school zijn we trots op onze leerlingen.
Bij ons kunnen kinderen veilig leren, spelen en werken.
Wij leren hen vaardigheden waar ze nu en in de toekomst iets aan hebben.
Samen vernieuwend leren.
De kinderen krijgen ruimte om hun talenten te benutten.
Samen met ouders helpen wij de leerlingen keuzes te maken.
Vergroten we de betrokkenheid door samen te werken.
We leren onze leerlingen gemotiveerd, zelfstandig, ondernemend en ontdekkend bezig te zijn.
 
Drijfveren
Onze school heeft als drijfveren: Intrinsieke motivatie bevorderen, leren met betekenis, kindgesprekken, portfolio, persoonlijk leerdoel (gericht op wereldoriëntatie), samenwerkend leren en het leren zichtbaar maken
 
Onze missie
Basisschool Op Wier is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de motivatie en het talent van ieder kind.
We zorgen ervoor dat de kinderen na 8 jaar onderwijs voldoende kennis hebben opgedaan om gemotiveerd aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen.
 
Onze visie
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is de taak van onze school om elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Onze school werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. We gaan zo veel mogelijk uit van de intrinsieke motivatie (dit heeft het kind nodig en is voorwaarde om te kunnen leren) van ieder kind. Betekenisvol en samenwerkend leren leveren een positieve bijdrage aan vaardigheden die leiden tot eigenaarschap. Aansluiten bij de basisbehoeften van elk kind is een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren.
 
Kanjerschool pedagogisch klimaat
Om het bovenstaande te kunnen realiseren, is van groot belang dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Het kind moet eerst vertrouwen hebben in zijn eigen kunnen en in anderen en kan daarna openstaan voor leerstof. Op school wordt daarmee rekening gehouden. Wij zijn een Kanjerschool en besteden veel aandacht aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regels.
De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas., het stimuleren van sociale vaardigheden en een prettig schoolklimaat. De kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief)
Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.  Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
De methode hanteert een uitgebreid en erkend leerlingvolgsysteem (KanVas) dat door de onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.
 

We willen voor de kinderen een veilige en functionele leef- en leeromgeving scheppen door:
-        Het hanteren van begrijpelijke gedrags- en omgangsregels. Deze zijn gebaseerd op respect voor elkaar en de omgeving. Ze worden jaarlijks met de kinderen besproken en vastgesteld.
-        Gebruik te maken van een gedragsprotocol dat aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen wordt besproken. Pestgedrag van kinderen zullen wij niet accepteren. Als wij dit constateren, zullen we dat altijd met de betreffende kinderen bespreken en hun gedrag corrigeren. Als het nodig is, nemen wij in zulke gevallen ook contact op met de ouders.
-        Bewust te werken aan de bevordering van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.
-        Het bevorderen van sociale vaardigheden als samenwerken en omgaan met conflicten.
 
Schoolregels
Op school gelden natuurlijk gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat kinderen zich prettig en veilig voelen. We werken volgens de volgende kapstokken van de Kanjertraining:
 • We vertrouwen elkaar
 • We werken samen
 • We helpen elkaar
 • We hebben plezier
 • We doen mee
 
Didactische visie
Ons didactisch handelen is gericht op het effectief aanbieden van de leerstof. Er is bewust voor gekozen om te werken in een jaarklassensysteem. In die groepen wordt instructie op verschillende niveaus gegeven volgens het 'gedifferentieerde directe instructiemodel' middels de kijkwijzer Goed Onderwijs Lauwers en Eems. Op deze manier geven we invulling aan de verschillende leervermogens van kinderen. Op onze school hanteren we de volgende didactische uitgangspunten:
 • Betrokkenheid
 • Samenwerken
 • Afstemmen van leerstof en werkwijze
 • Leerlingenzorg
 • Uitdagende leeromgeving
 • Communicatie
 • Professionaliteit en deskundigheid
 
 
Motivatie en betrokkenheid
 Kinderen leren als ze gemotiveerd en betrokken zijn. Kinderen willen graag leren, ontdekken en spelen. Wij bieden een uitdagende leeromgeving aan met lessen en materialen die uitdaging en ondersteuning bieden aan alle kinderen.
 
Samenwerken
Op een school ben je samen. De kinderen moeten leren met zichzelf en met elkaar om te gaan. Relaties tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en ouders spelen hier een grote rol. In het onderwijs en de opvoeding van de kinderen trekken wij als leerkrachten zo veel mogelijk samen op met de ouders.
 
Afstemmen van leerstof en werkwijze
Wij gaan ervan uit dat kinderen verschillend zijn, verschillend denken en verschillend leren; ieder met zijn eigen talenten. We sluiten met ons onderwijs zoveel mogelijk aan bij die verschillen. Dit komt tot uiting in het aanbod van leerstof en werkwijze, d.m.v. aanpassing van inhoud, tempo, hoeveelheid en werkvormen.
 
Leerlingenzorg
In het proces dat een kind doorloopt is soms ondersteuning nodig.
 We werken zoveel mogelijk preventief in de groepen door het aanbod aan te passen aan de behoeften van het kind. Soms ontstaan er situaties waarin meer zorg nodig is. We bieden zorg die het kind helpt en ondersteunt in zijn ontwikkeling. Hierbij is het contact en de medewerking van ouders van essentieel belang.
 
Uitdagende leeromgeving
We richten onze school zo in dat de kinderen uitgedaagd worden om te leren. We bevorderen een rijke leeromgeving. Er zijn materialen zichtbaar en beschikbaar die de kinderen kunnen gebruiken bij het uitvoeren van hun opdrachten.
 
Communicatie
We zijn als school open in wat we doen en wat we vinden. Het gaat hierbij om de communicatie binnen de school en naar buiten. Allereerst kunnen we als team alleen goed en effectief functioneren als ontwikkelingen en afspraken onderling goed worden gecommuniceerd. Communicatie is van belang voor de betrokkenheid onderling, maar ook voor de betrokkenheid van ouders met de school. Wij geven ouders de gelegenheid mee te denken en te doen in de school, zonder zelf de regie te verliezen.
 
Professionaliteit en deskundigheid
We behandelen elkaar als professionals en willen zo ook aangesproken worden. We denken en werken doelgericht. Ons vak is in samenhang met de samenleving voortdurend aan verandering onderhevig. Wij ontwikkelen ons daarom voortdurend, om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.
Als leerkrachten beschikken we over verschillende talenten (en deskundigheid) en willen daarom ook elkaars deskundigheid inzetten en op structurele wijze van elkaar leren.
               Ons onderwijs kenmerkt zich door:
 • Het stimuleren van motivatie, betrokkenheid en zelfstandigheid van onze leerlingen via activerende instructie en zelfstandig werken;
 • Een systematische indeling van de leerstof verdeeld over acht leerjaren;
 • Einddoelstellingen van onze leerstof die boven de eisen, die door het Ministerie van Onderwijs worden gesteld liggen;
 • Een uitgebreid pakket van toetsing, vastgelegd in methodische toetsen en CITO-toetsen, met eventueel speciale leerhulp;
 • Een gedifferentieerde aanpak en begeleiding binnen de groepen, groepsdoorbroken en individueel;
 • Een verscheidenheid aan werkvormen;
 • Een uitdagende leeromgeving;
 • Medewerking van ouders bij lezen, spelletjes, buitenschoolse activiteiten, et cetera;
 • Een goede organisatie van het schoolgebeuren.
 
 
Levensbeschouwelijke identiteit
Onder 'identiteit' wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen. Daarbij gaat het op onze school om de volgende aspecten:
 • Het omgaan met elkaar
 • Het pedagogisch handelen
 • Het onderwijs
 • Omgaan met levensbeschouwing
Hoe doen we het?
 • Leerkrachten tonen bewust en actief hun respect voor de verschillende levensovertuigingen
 • Leerkrachten bieden de leerlingen ruimte uiting te geven aan hun eigen beleving
 • Zij leren de leerlingen hiermee respectvol om te gaan
 • Leerkrachten zijn bereid al luisterend naar elkaar, wegen te vinden om vorm en inhoud te geven aan het omgaan met levensbeschouwing waarbij alle wereldreligies aan bod komen.
 • Leerkrachten mogen desgevraagd met een zekere terughoudendheid uiting geven aan hun persoonlijke overtuiging, mits deze steeds zonder waardeoordeel in relatie wordt gebracht met andere overtuigingen
 
 
Hoe geven we vorm aan identiteit?
De bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor het onderwijskundige aanbod in het algemeen maar ook in het bijzonder voor het aandachtsgebied "Levensbeschouwing". Bij de invulling van de levo lessen gaan we uit van deze onderbouwing voor de keuze van methode en de manier van aanbieding van de levo lessen. Er is samen met de identiteitscommissie gezocht naar één methode voor alle leerlingen die aansluit zowel bij de christelijke als de openbare identiteit. We hebben gekozen voor de methode Trefwoord.
 
Cultuur educatie
Cultuur is overal. Op school en daarbuiten. Kinderen maken deel uit van die cultuur. Op school willen we kinderen voorbereiden op de wereld waar ze deel van uit (gaan) maken. Cultuureducatie is daarbij een middel en een doel.
Kinderen moeten zich verstandelijk, creatief en sociaal-emotioneel goed kunnen ontwikkelen en weet hebben van de natuur en de cultuur om hen heen. Ook is het belangrijk dat ze hun mening kunnen verwoorden en een eigen mening en smaak ontwikkelen.
We kunnen vaststellen dat cultuureducatie een positieve bijdrage aan het schoolklimaat levert omdat cultuureducatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. De nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd. Cultuureducatie leert hen genieten en waarderen waarbij kinderen die minder goed kunnen leren meer zelfvertrouwen krijgen. In de tijd dat de kinderen bij ons op school zijn, willen we ze op cultureel gebied vertrouwd maken met:
 • kunst en kunstuitingen
 • erfgoed, m.n. in de eigen regio
 • verschillende media
 • literatuur