Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Schoolbestuur tussen Lauwers en Eems

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen 15 basisscholen en Het Hogeland College met vier vestigingen voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Het schoolbestuur heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems of korter Schoolbestuur L&E.


Federatiebestuur

Samenwerkingsschool op Wier in Ezinge is een samenwerkingsschool ontstaan door samenvoeging van  CBS "De Springplank" en OBS  "De Klief". De beide scholen vielen respectievelijk onder het bevoegd gezag van VCPO Noord Groningen en Schoolbestuur Lauwers en Eems. Na de fusie is er een Federatiebestuur gevormd, dat bevoegdheden heeft met betrekking tot het organisatorische en pedagogisch-didactische profiel van de school. De bestuurlijke bevoegdheden zijn vastgelegd binnen het directiestatuut van het schoolbestuur van L&E.

 

Bestuurskantoor Postadres: Schoolbestuur L&E, Postbus 10, 9989 ZG Warffum. E-mail adres: schoolbestuur@lauwerseneems.nl Bezoekadres: Noorderstraat 13 in Warffum. Telefoon: 0595 - 424955  www.lauwerseneems.nl 

Iedere school heeft zijn eigen identiteit en cultuur. Maar er zijn ook onderwerpen die gezamenlijk worden opgepakt. Onder het motto 'Samen zijn we sterk' maken we gebruik van elkaars expertise en ondersteuning. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van Lauwers en Eems behartigt. Vanuit onze school participeert een ouder in deze GMR: Gerard Slopsema. 

 

L&E heeft samen met de scholen een aantal ambities geformuleerd: 

Bij ons gaat het om elk kind! Wij sluiten in ons onderwijs aan bij de verschillen tussen kinderen. Wij hebben vertrouwen in de wil van kinderen om zich te ontwikkelen. De behoeften van het zich ontwikkelende kind zijn uitgangspunt voor het handelen van onze leraren.
Resultaten tellen. Wij staan voor hoge leerlingenresultaten voor taal, lezen en rekenen/wiskunde.
Wij hebben oog voor iedereen! Wij komen in ons werk tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen, leraren en ouders: autonomie, competentie en relatie.
Ons personeel inspireert! Onze leraren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Wij streven naar een hoge kwaliteitsstandaard voor de leraren op het terrein van effectieve instructie, klassenmanagement en betrokkenheid bij kinderen.
Wij zijn ondernemend! Onze directeuren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van het team waaraan zij leidinggeven. Zij zijn sterke onderwijskundige leiders.
Ouders zijn onze partners Ouders zijn de natuurlijke partners in de ontwikkeling van kinderen. Wij betrekken ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind(eren).
Wij houden onze kwaliteit hoog! Wij streven naar een L&E-eigen kwaltietszorg-systematiek, passend bij onze kernambities en ingericht op alle niveaus van de organisatie: leerling, leraar, groep, school, sector en bestuur.