Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit een oudergeleding (2 leden) en een personeelsgeleding (2 leden). De M.R. kiest uit haar leden een vertegenwoordiger voor de G.M.R.

Leden schooljaar 2023 - 2024:

Oudergeleding:
* Manso, vader van van Jens en Marina 
* Koen Leegte vader van Mingus (voorzitter)

Personeelsgeleding:
* Erlinga Hoenderboom
* Judith Schouten

De M.R. houdt zich voornamelijk bezig met inhoudelijke taken zoals:
Bespreken van alle schoolse aangelegenheden; indien nodig maakt de M.R. standpunten aan ouders kenbaar, worden standpunten kenbaar gemaakt aan het schoolbestuur en stemt ze al dan niet in met voorstellen van het schoolbestuur.

Zaken die onder andere instemming behoeven van de M.R. zijn:

    * Verandering van de grondslag of doelstellingen van de school;
    * Vaststellen of wijziging van het schoolplan;
    * Fundamentele wijziging in de organisatie van de school;
    * Vaststellen of wijziging van het beleid voor het toelaten of verwijderen van leerlingen.

Andere taken zijn bijvoorbeeld:

    * Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de basisschool
    * Waken voor discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling van alle maatschappelijke groeperingen en seksen.

De M.R. vergadert ongeveer 5x per schooljaar.

 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De scholen die deel uitmaken van het schoolbestuur L. en E. hebben een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke school heeft vanuit de M.R. hierin een vertegenwoordiger.

Contact: mr.opwier@goudonderwijs.nl